KONTROLA JAKOŚCI

Przeważająca większość produktów CHEMETU, ze względu na bezpieczeństwo użytkowania oraz związane z tym przepisy odbiorowe, podlega ściśle określonym rygorom kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w sferze projektowania, produkcji oraz eksploatacji.

W związku z powyższym, w trakcie realizacji zleceń produkcyjnych, przeprowadza się całą gamę czynności kontrolno-badawczych, do wykonania których CHEMET jest wyposażony w odpowiednią aparaturę badawczą. Ponadto, firma wyposażona jest we własne laboratorium, przeprowadzające szereg badań niszczących i nieniszczących.

Badania niszczące:

 • statyczna próba rozciągania,
 • technologiczne próby zginania,
 • próby udarnościowe,
 • próby twardości metodą Rockwella, Vickersa, Bucholtza (powłok lakierniczych),
 • badania makro- i mikroskopowe.

Badania nieniszczące:

 • radiografia spoin,
 • badania ultradźwiękowe materiałów i spoin,
 • badania magnetyczno-proszkowe spoin,
 • badania barwnym penetrantem,
 • badania grubości powłok malarskich,
 • badania szczelności powłok na przebicia elektrostatyczne.

Poziom jakości produkowanych urządzeń jest sprawdzany przez odpowiednio powołane służby kontroli wewnętrznej oraz uprawnione do tego instytucje i urzędy dozoru technicznego (UDT, TDT, TÜV, LR czy APRAGAZ).